Usage Statistics for www.aufwind7.at

Summary Period: November 2014
Generated 01-Dec-2014 04:28 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 13851
Total Files 12753
Total Pages 13158
Total Visits 1899
Total KBytes 230664
Total Unique Sites 424
Total Unique URLs 49
Total Unique Referrers 946
Total Unique User Agents 333
. Avg Max
Hits per Hour 19 283
Hits per Day 461 933
Files per Day 425 897
Pages per Day 438 875
Sites per Day 14 47
Visits per Day 63 113
KBytes per Day 7689 21242
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.07% 12753
Code 206 - Partial Content 1.08% 150
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 9
Code 302 - Found 1.16% 161
Code 304 - Not Modified 0.12% 17
Code 404 - Not Found 5.49% 761

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 549 3.96% 511 4.01% 536 4.07% 80 4.21% 30 7.08% 4545 1.97%
2 778 5.62% 572 4.49% 720 5.47% 69 3.63% 28 6.60% 21242 9.21%
3 933 6.74% 897 7.03% 871 6.62% 93 4.90% 47 11.08% 12166 5.27%
4 885 6.39% 864 6.77% 875 6.65% 61 3.21% 33 7.78% 8202 3.56%
5 843 6.09% 809 6.34% 807 6.13% 52 2.74% 37 8.73% 9366 4.06%
6 469 3.39% 447 3.51% 444 3.37% 44 2.32% 31 7.31% 5454 2.36%
7 868 6.27% 849 6.66% 824 6.26% 36 1.90% 27 6.37% 8328 3.61%
8 308 2.22% 287 2.25% 297 2.26% 62 3.26% 26 6.13% 2316 1.00%
9 185 1.34% 164 1.29% 172 1.31% 40 2.11% 22 5.19% 1007 0.44%
10 254 1.83% 225 1.76% 234 1.78% 79 4.16% 34 8.02% 10858 4.71%
11 395 2.85% 371 2.91% 386 2.93% 77 4.05% 22 5.19% 15106 6.55%
12 606 4.38% 587 4.60% 585 4.45% 47 2.47% 19 4.48% 6405 2.78%
13 233 1.68% 205 1.61% 194 1.47% 39 2.05% 24 5.66% 2392 1.04%
14 274 1.98% 184 1.44% 236 1.79% 23 1.21% 16 3.77% 3860 1.67%
15 644 4.65% 632 4.96% 637 4.84% 25 1.32% 19 4.48% 6311 2.74%
16 592 4.27% 559 4.38% 574 4.36% 55 2.90% 44 10.38% 5252 2.28%
17 586 4.23% 499 3.91% 571 4.34% 62 3.26% 32 7.55% 5372 2.33%
18 820 5.92% 790 6.19% 800 6.08% 63 3.32% 35 8.25% 7674 3.33%
19 435 3.14% 398 3.12% 415 3.15% 56 2.95% 27 6.37% 3255 1.41%
20 600 4.33% 588 4.61% 593 4.51% 73 3.84% 33 7.78% 8976 3.89%
21 554 4.00% 522 4.09% 503 3.82% 96 5.06% 36 8.49% 15621 6.77%
22 245 1.77% 225 1.76% 219 1.66% 85 4.48% 36 8.49% 8968 3.89%
23 149 1.08% 128 1.00% 132 1.00% 53 2.79% 23 5.42% 659 0.29%
24 196 1.42% 171 1.34% 178 1.35% 66 3.48% 27 6.37% 4052 1.76%
25 248 1.79% 190 1.49% 221 1.68% 74 3.90% 30 7.08% 8339 3.62%
26 174 1.26% 130 1.02% 150 1.14% 72 3.79% 40 9.43% 4303 1.87%
27 224 1.62% 207 1.62% 218 1.66% 92 4.84% 24 5.66% 13524 5.86%
28 392 2.83% 370 2.90% 378 2.87% 77 4.05% 23 5.42% 12489 5.41%
29 264 1.91% 249 1.95% 257 1.95% 113 5.95% 36 8.49% 12360 5.36%
30 148 1.07% 123 0.96% 131 1.00% 51 2.69% 24 5.66% 2261 0.98%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 699 5.05% 22 669 5.25% 22 686 5.21% 277 8309 3.60%
1 21 635 4.58% 20 608 4.77% 19 594 4.51% 356 10669 4.63%
2 21 659 4.76% 21 638 5.00% 21 649 4.93% 313 9402 4.08%
3 20 622 4.49% 19 584 4.58% 19 598 4.54% 350 10492 4.55%
4 17 517 3.73% 16 484 3.80% 16 496 3.77% 263 7891 3.42%
5 17 520 3.75% 16 493 3.87% 16 491 3.73% 305 9147 3.97%
6 14 422 3.05% 13 390 3.06% 13 401 3.05% 227 6824 2.96%
7 17 515 3.72% 16 485 3.80% 16 489 3.72% 257 7714 3.34%
8 15 474 3.42% 14 435 3.41% 15 457 3.47% 240 7207 3.12%
9 18 545 3.93% 17 511 4.01% 17 521 3.96% 268 8029 3.48%
10 22 685 4.95% 21 637 4.99% 20 628 4.77% 317 9507 4.12%
11 19 592 4.27% 17 515 4.04% 18 552 4.20% 297 8897 3.86%
12 21 635 4.58% 20 606 4.75% 20 617 4.69% 272 8154 3.54%
13 19 592 4.27% 18 569 4.46% 18 542 4.12% 317 9517 4.13%
14 16 501 3.62% 15 472 3.70% 15 470 3.57% 283 8495 3.68%
15 12 371 2.68% 11 353 2.77% 11 359 2.73% 188 5636 2.44%
16 15 470 3.39% 14 430 3.37% 14 447 3.40% 206 6175 2.68%
17 17 522 3.77% 15 477 3.74% 16 508 3.86% 287 8621 3.74%
18 16 484 3.49% 15 464 3.64% 15 457 3.47% 330 9892 4.29%
19 29 892 6.44% 22 679 5.32% 26 802 6.10% 924 27729 12.02%
20 18 567 4.09% 17 535 4.20% 18 542 4.12% 333 9984 4.33%
21 20 619 4.47% 19 581 4.56% 19 591 4.49% 376 11277 4.89%
22 20 606 4.38% 18 567 4.45% 19 596 4.53% 308 9240 4.01%
23 23 707 5.10% 19 571 4.48% 22 665 5.05% 395 11856 5.14%

Top 30 of 49 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7928 57.24% 78691 34.12% /stats/
2 3385 24.44% 2292 0.99% /
3 896 6.47% 97716 42.36% /stats/usage_201409.html
4 190 1.37% 19507 8.46% /stats/usage_201411.html
5 33 0.24% 3722 1.61% /stats/usage_201408.html
6 28 0.20% 3214 1.39% /stats/usage_201410.html
7 27 0.19% 2950 1.28% /stats/usage_201312.html
8 27 0.19% 2885 1.25% /stats/usage_201402.html
9 27 0.19% 2939 1.27% /stats/usage_201403.html
10 27 0.19% 2927 1.27% /stats/usage_201406.html
11 26 0.19% 2841 1.23% /stats/usage_201401.html
12 26 0.19% 2816 1.22% /stats/usage_201404.html
13 26 0.19% 2843 1.23% /stats/usage_201405.html
14 25 0.18% 2749 1.19% /stats/usage_201407.html
15 17 0.12% 1843 0.80% /stats/usage_201311.html
16 14 0.10% 22 0.01% /stats/ctry_usage_201312.png
17 9 0.06% 20 0.01% /stats/ctry_usage_201401.png
18 9 0.06% 20 0.01% /stats/ctry_usage_201402.png
19 9 0.06% 20 0.01% /stats/ctry_usage_201403.png
20 9 0.06% 20 0.01% /stats/ctry_usage_201404.png
21 9 0.06% 36 0.02% /stats/daily_usage_201312.png
22 9 0.06% 37 0.02% /stats/daily_usage_201401.png
23 9 0.06% 35 0.02% /stats/daily_usage_201402.png
24 9 0.06% 36 0.02% /stats/daily_usage_201403.png
25 9 0.06% 36 0.02% /stats/daily_usage_201404.png
26 9 0.06% 19 0.01% /stats/hourly_usage_201312.png
27 9 0.06% 20 0.01% /stats/hourly_usage_201401.png
28 9 0.06% 20 0.01% /stats/hourly_usage_201402.png
29 9 0.06% 19 0.01% /stats/hourly_usage_201403.png
30 9 0.06% 25 0.01% /stats/usage.png

Top 10 of 49 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 896 6.47% 97716 42.36% /stats/usage_201409.html
2 7928 57.24% 78691 34.12% /stats/
3 190 1.37% 19507 8.46% /stats/usage_201411.html
4 33 0.24% 3722 1.61% /stats/usage_201408.html
5 28 0.20% 3214 1.39% /stats/usage_201410.html
6 27 0.19% 2950 1.28% /stats/usage_201312.html
7 27 0.19% 2939 1.27% /stats/usage_201403.html
8 27 0.19% 2927 1.27% /stats/usage_201406.html
9 27 0.19% 2885 1.25% /stats/usage_201402.html
10 26 0.19% 2843 1.23% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3385 24.44% 978 56.08% /
2 896 6.47% 325 18.64% /stats/usage_201409.html
3 7928 57.24% 276 15.83% /stats/
4 190 1.37% 137 7.86% /stats/usage_201411.html
5 33 0.24% 9 0.52% /stats/usage_201408.html
6 28 0.20% 3 0.17% /stats/usage_201410.html
7 17 0.12% 2 0.11% /stats/usage_201311.html
8 27 0.19% 2 0.11% /stats/usage_201312.html
9 27 0.19% 2 0.11% /stats/usage_201402.html
10 27 0.19% 2 0.11% /stats/usage_201403.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3385 24.44% 965 55.46% /
2 896 6.47% 328 18.85% /stats/usage_201409.html
3 7928 57.24% 271 15.57% /stats/
4 190 1.37% 145 8.33% /stats/usage_201411.html
5 33 0.24% 9 0.52% /stats/usage_201408.html
6 27 0.19% 4 0.23% /stats/usage_201406.html
7 28 0.20% 4 0.23% /stats/usage_201410.html
8 17 0.12% 3 0.17% /stats/usage_201311.html
9 27 0.19% 3 0.17% /stats/usage_201312.html
10 26 0.19% 2 0.11% /stats/usage_201401.html

Top 30 of 946 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1703 12.30% - (Direct Request)
2 490 3.54% http://cabrio24.blogspot.com
3 490 3.54% http://zerosmoke.kupistar.ru
4 396 2.86% http://telesales158.blogspot.com
5 380 2.74% http://komfortmax-188.sellsale.ru
6 345 2.49% http://way-tow-car.blogspot.com
7 300 2.17% http://autowindsh.blogspot.com
8 285 2.06% http://cars454.blogspot.com
9 225 1.62% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 190 1.37% http://garmanj.blogspot.com
11 189 1.36% http://my-lib.net
12 155 1.12% http://blapaint.blogspot.com
13 145 1.05% http://darneo.a0001.net
14 143 1.03% https://www.google.com/search
15 138 1.00% http://www.gorodservis.ru
16 130 0.94% http://topra67.blogspot.com
17 105 0.76% http://art4567.blogspot.com
18 100 0.72% http://readingevents.blogspot.com
19 95 0.69% http://doc1566.web1337.net
20 95 0.69% http://iron-gym.toptv24.ru
21 93 0.67% http://all-hotel.org
22 90 0.65% http://tattoo67.blogspot.com
23 87 0.63% http://hotelclub24.com
24 85 0.61% http://flow45.blogspot.com
25 85 0.61% http://letters890.blogspot.com
26 80 0.58% http://doc45.kredit-vsembystro.ru
27 70 0.51% http://becsinger.blogspot.com
28 70 0.51% http://dateaucti.blogspot.com
29 70 0.51% http://doc42.kredit-vsembystro.ru
30 65 0.47% http://doc14.kredit-vsembystro.ru

Top 20 of 144 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.69% http://autovim.ru/snyali-eblyu-na-mobilnyj
2 1 0.69% http://autovim.ru/zhena-soset-u-muzha-onlajn
3 1 0.69% http://b-gs.ru/molodye-golye-vypusknicy-zanyalis-lesbi-seksom
4 1 0.69% http://b-gs.ru/pyanye-suchki-na-porno-vecherinke
5 1 0.69% http://b-gs.ru/seks-kasting-video-s-temnovolosoj-telochkoj
6 1 0.69% http://b-gs.ru/smotret-porno-v-dva-chlena-onlajn
7 1 0.69% http://b-gs.ru/soset-chernyj-xuj-i-poluchaet-ego-v-pizdu-a-potom-v-rot-so-spermoj
8 1 0.69% http://baseclimbing.ru/zhestkij-seks-s-telkoj
9 1 0.69% http://blogdark.ru/analnyj-seks-s-toshhej-blondinkoj
10 1 0.69% http://blogdark.ru/domashnee-porno-bryunetka-nezhno-sosyot-chlen-priyatelya
11 1 0.69% http://blogdark.ru/dva-kaldyrya-otodrali-blondinku
12 1 0.69% http://blogdark.ru/dva-muzhika-vylizyvayut-kisku
13 1 0.69% http://blogdark.ru/dve-seksualnye-devchonki-i-poxotlivyj-starik
14 1 0.69% http://blogdark.ru/ebut-staruyu-zhenshhinu-na-derevne
15 1 0.69% http://blogdark.ru/grudastaya-blondinka-soset-kak-v-poslednij-raz
16 1 0.69% http://blogdark.ru/iznasilovanie-devushki-na-kvartire-tolpoj
17 1 0.69% http://blogdark.ru/lysyj-muzhik-i-zrelaya-grudastaya-italyanka
18 1 0.69% http://blogdark.ru/malenkij-malchik-sosyot-dyade-pisyu
19 1 0.69% http://blogdark.ru/nakazal-blondinku-za-ploxie-novosti
20 1 0.69% http://blogdark.ru/oralnyj-seks-s-ryzhej-stefani

Top 15 of 333 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1073 7.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 1068 7.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 557 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 542 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
5 535 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 533 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 533 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 532 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 526 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 525 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
11 519 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 515 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 512 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 504 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
15 503 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Usage by Country for November 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13851 100.00% 12903 101.18% 230664 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21