Usage Statistics for www.aufwind7.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 10943
Total Files 8148
Total Pages 10263
Total Visits 2245
Total KBytes 185754
Total Unique Sites 635
Total Unique URLs 62
Total Unique Referrers 644
Total Unique User Agents 388
. Avg Max
Hits per Hour 14 113
Hits per Day 353 762
Files per Day 262 511
Pages per Day 331 737
Sites per Day 20 94
Visits per Day 72 141
KBytes per Day 5992 26892
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.46% 8148
Code 206 - Partial Content 0.02% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 3
Code 302 - Found 1.44% 158
Code 304 - Not Modified 0.15% 16
Code 404 - Not Found 23.91% 2616

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 277 2.53% 219 2.69% 237 2.31% 106 4.72% 41 6.46% 4121 2.22%
2 306 2.80% 204 2.50% 241 2.35% 79 3.52% 34 5.35% 6024 3.24%
3 270 2.47% 253 3.11% 258 2.51% 74 3.30% 30 4.72% 3436 1.85%
4 384 3.51% 362 4.44% 373 3.63% 61 2.72% 20 3.15% 3861 2.08%
5 415 3.79% 390 4.79% 396 3.86% 102 4.54% 35 5.51% 4979 2.68%
6 522 4.77% 419 5.14% 395 3.85% 104 4.63% 49 7.72% 6138 3.30%
7 762 6.96% 492 6.04% 737 7.18% 81 3.61% 16 2.52% 3859 2.08%
8 594 5.43% 322 3.95% 571 5.56% 74 3.30% 41 6.46% 3141 1.69%
9 528 4.83% 383 4.70% 512 4.99% 73 3.25% 27 4.25% 3196 1.72%
10 396 3.62% 228 2.80% 369 3.60% 68 3.03% 34 5.35% 2549 1.37%
11 281 2.57% 126 1.55% 269 2.62% 65 2.90% 32 5.04% 1058 0.57%
12 426 3.89% 269 3.30% 404 3.94% 87 3.88% 51 8.03% 2092 1.13%
13 515 4.71% 311 3.82% 501 4.88% 102 4.54% 62 9.76% 14220 7.66%
14 517 4.72% 356 4.37% 505 4.92% 57 2.54% 30 4.72% 22194 11.95%
15 284 2.60% 120 1.47% 268 2.61% 46 2.05% 34 5.35% 8833 4.76%
16 435 3.98% 284 3.49% 418 4.07% 40 1.78% 25 3.94% 26892 14.48%
17 402 3.67% 286 3.51% 378 3.68% 29 1.29% 27 4.25% 24689 13.29%
18 215 1.96% 88 1.08% 200 1.95% 35 1.56% 30 4.72% 1834 0.99%
19 205 1.87% 175 2.15% 187 1.82% 64 2.85% 47 7.40% 3474 1.87%
20 321 2.93% 205 2.52% 311 3.03% 66 2.94% 24 3.78% 2572 1.38%
21 194 1.77% 163 2.00% 178 1.73% 71 3.16% 35 5.51% 904 0.49%
22 212 1.94% 185 2.27% 193 1.88% 68 3.03% 32 5.04% 1347 0.73%
23 342 3.13% 329 4.04% 310 3.02% 95 4.23% 22 3.46% 4785 2.58%
24 159 1.45% 142 1.74% 145 1.41% 57 2.54% 40 6.30% 2442 1.31%
25 186 1.70% 150 1.84% 177 1.72% 61 2.72% 36 5.67% 2357 1.27%
26 164 1.50% 142 1.74% 154 1.50% 65 2.90% 34 5.35% 1331 0.72%
27 122 1.11% 111 1.36% 115 1.12% 60 2.67% 52 8.19% 2966 1.60%
28 475 4.34% 452 5.55% 462 4.50% 141 6.28% 94 14.80% 8709 4.69%
29 523 4.78% 511 6.27% 517 5.04% 99 4.41% 47 7.40% 6905 3.72%
30 353 3.23% 333 4.09% 340 3.31% 72 3.21% 43 6.77% 4226 2.28%
31 158 1.44% 138 1.69% 142 1.38% 54 2.41% 40 6.30% 620 0.33%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 425 3.88% 10 326 4.00% 13 407 3.97% 183 5675 3.06%
1 11 359 3.28% 10 310 3.80% 10 338 3.29% 207 6428 3.46%
2 12 384 3.51% 11 354 4.34% 10 334 3.25% 252 7811 4.21%
3 11 350 3.20% 9 307 3.77% 10 330 3.22% 198 6124 3.30%
4 10 313 2.86% 9 284 3.49% 9 294 2.86% 184 5702 3.07%
5 11 344 3.14% 10 313 3.84% 10 317 3.09% 194 6010 3.24%
6 13 411 3.76% 10 334 4.10% 12 391 3.81% 203 6286 3.38%
7 22 698 6.38% 11 348 4.27% 21 677 6.60% 201 6246 3.36%
8 16 506 4.62% 11 366 4.49% 15 488 4.75% 221 6854 3.69%
9 17 532 4.86% 12 373 4.58% 16 517 5.04% 292 9042 4.87%
10 15 465 4.25% 10 332 4.07% 14 449 4.37% 263 8156 4.39%
11 13 419 3.83% 9 301 3.69% 12 396 3.86% 246 7615 4.10%
12 16 507 4.63% 11 361 4.43% 15 477 4.65% 312 9683 5.21%
13 12 398 3.64% 11 368 4.52% 12 384 3.74% 296 9172 4.94%
14 14 459 4.19% 13 405 4.97% 13 425 4.14% 362 11210 6.03%
15 15 468 4.28% 11 370 4.54% 13 424 4.13% 352 10903 5.87%
16 14 437 3.99% 10 320 3.93% 13 408 3.98% 236 7304 3.93%
17 13 425 3.88% 9 290 3.56% 13 412 4.01% 219 6783 3.65%
18 13 415 3.79% 11 361 4.43% 11 365 3.56% 277 8578 4.62%
19 16 523 4.78% 9 309 3.79% 16 505 4.92% 239 7397 3.98%
20 21 664 6.07% 10 338 4.15% 20 648 6.31% 241 7473 4.02%
21 19 618 5.65% 13 426 5.23% 17 533 5.19% 359 11125 5.99%
22 12 400 3.66% 10 329 4.04% 10 337 3.28% 224 6944 3.74%
23 13 423 3.87% 10 323 3.96% 13 407 3.97% 233 7233 3.89%

Top 30 of 62 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3500 31.98% 34721 18.69% /stats/
2 3050 27.87% 2064 1.11% /
3 859 7.85% 87642 47.18% /stats/usage_201412.html
4 394 3.60% 42969 23.13% /stats/usage_201409.html
5 27 0.25% 3083 1.66% /stats/usage_201411.html
6 16 0.15% 1734 0.93% /stats/usage_201406.html
7 16 0.15% 1804 0.97% /stats/usage_201408.html
8 15 0.14% 1722 0.93% /stats/usage_201410.html
9 14 0.13% 1539 0.83% /stats/usage_201407.html
10 12 0.11% 1300 0.70% /stats/usage_201404.html
11 12 0.11% 1312 0.71% /stats/usage_201405.html
12 11 0.10% 1202 0.65% /stats/usage_201401.html
13 11 0.10% 1197 0.64% /stats/usage_201403.html
14 10 0.09% 1 0.00% /icons/blank.gif
15 10 0.09% 1069 0.58% /stats/usage_201402.html
16 9 0.08% 26 0.01% /stats/usage.png
17 9 0.08% 976 0.53% /stats/usage_201311.html
18 8 0.07% 1 0.00% /icons/folder.gif
19 8 0.07% 874 0.47% /stats/usage_201312.html
20 7 0.06% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201312.png
21 7 0.06% 16 0.01% /stats/ctry_usage_201401.png
22 7 0.06% 16 0.01% /stats/ctry_usage_201402.png
23 7 0.06% 16 0.01% /stats/ctry_usage_201403.png
24 7 0.06% 16 0.01% /stats/ctry_usage_201404.png
25 7 0.06% 29 0.02% /stats/daily_usage_201401.png
26 7 0.06% 27 0.01% /stats/daily_usage_201402.png
27 7 0.06% 28 0.01% /stats/daily_usage_201403.png
28 7 0.06% 28 0.02% /stats/daily_usage_201404.png
29 7 0.06% 15 0.01% /stats/hourly_usage_201401.png
30 7 0.06% 15 0.01% /stats/hourly_usage_201402.png

Top 10 of 62 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 859 7.85% 87642 47.18% /stats/usage_201412.html
2 394 3.60% 42969 23.13% /stats/usage_201409.html
3 3500 31.98% 34721 18.69% /stats/
4 27 0.25% 3083 1.66% /stats/usage_201411.html
5 3050 27.87% 2064 1.11% /
6 16 0.15% 1804 0.97% /stats/usage_201408.html
7 16 0.15% 1734 0.93% /stats/usage_201406.html
8 15 0.14% 1722 0.93% /stats/usage_201410.html
9 14 0.13% 1539 0.83% /stats/usage_201407.html
10 12 0.11% 1312 0.71% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3050 27.87% 1162 56.55% /
2 3500 31.98% 480 23.36% /stats/
3 859 7.85% 306 14.89% /stats/usage_201412.html
4 394 3.60% 61 2.97% /stats/usage_201409.html
5 27 0.25% 13 0.63% /stats/usage_201411.html
6 16 0.15% 5 0.24% /stats/usage_201408.html
7 15 0.14% 5 0.24% /stats/usage_201410.html
8 16 0.15% 4 0.19% /stats/usage_201406.html
9 14 0.13% 4 0.19% /stats/usage_201407.html
10 9 0.08% 3 0.15% /stats/usage_201311.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3050 27.87% 1159 56.62% /
2 3500 31.98% 471 23.01% /stats/
3 859 7.85% 312 15.24% /stats/usage_201412.html
4 394 3.60% 60 2.93% /stats/usage_201409.html
5 27 0.25% 14 0.68% /stats/usage_201411.html
6 15 0.14% 6 0.29% /stats/usage_201410.html
7 16 0.15% 5 0.24% /stats/usage_201408.html
8 16 0.15% 4 0.20% /stats/usage_201406.html
9 9 0.08% 3 0.15% /stats/usage_201311.html
10 14 0.13% 3 0.15% /stats/usage_201407.html

Top 30 of 644 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1757 16.06% http://www.netvibes.com/hydrocodone
2 1550 14.16% - (Direct Request)
3 333 3.04% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
4 291 2.66% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 270 2.47% http://mchat.wc.lt
6 246 2.25% https://www.google.com/search
7 184 1.68% http://zesei.info/buy-clomid-online/
8 170 1.55% http://sycellphone.blogspot.com
9 150 1.37% http://www.xolodremont.ru/
10 140 1.28% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
11 140 1.28% http://mobi-wery.eu/
12 135 1.23% http://greensbean.blogspot.com
13 124 1.13% http://medfordorthodontics.com
14 111 1.01% http://dressirovkacobak.ru
15 80 0.73% http://cgsworldoftoys.com/
16 69 0.63% http://dwbase.com
17 69 0.63% http://es.newjornal.ru
18 69 0.63% http://newjornal.ru
19 69 0.63% http://videostrip.ru
20 66 0.60% http://riw12.ru
21 65 0.59% http://flpanel.blogspot.com
22 64 0.58% http://allthingswaveplate.com/
23 54 0.49% http://slavexpo.ru
24 52 0.48% http://fashionverdict.com/
25 51 0.47% http://sadovod-faq.ru
26 50 0.46% http://cardio-twister.kupistar.ru
27 50 0.46% http://ligheffects.blogspot.com
28 48 0.44% http://37avto.ru
29 48 0.44% http://web-header.ru
30 48 0.44% http://why-com.com/

Top 20 of 257 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.39% http://asadv.ru/
2 1 0.39% http://asadv.ru/pirsing-orgazm-razdevayutsya-onlajn-porno
3 1 0.39% http://asadv.ru/video-porno-ogromnyj-chlen-xalyava-besplatno
4 1 0.39% http://b7i.ru/britye-piski-naezdnicy-seks-s-podruzhkoj-onlajn-porno
5 1 0.39% http://b7i.ru/bryunetka-ulomala-za-dengi-nemalo-proxozhix
6 1 0.39% http://b7i.ru/devochka-emo-v-pozicii-sverxu-so-svoim-parnem
7 1 0.39% http://b7i.ru/kak-devushku-zhestoko-traxayut-no-ona-ne-xotela-traxatsya
8 1 0.39% http://b7i.ru/krepysh-zhestko-poimel-v-popen-dvux-otvyaznyx-devok
9 1 0.39% http://b7i.ru/paren-prognul-pod-sebya-transa
10 1 0.39% http://b7i.ru/seks-porno-trax-smotret-onlajn
11 1 0.39% http://b7i.ru/seks-s-devushkoj-v-masle
12 1 0.39% http://b7i.ru/zhena-izmenyaet-muzh-smotrit-i-masturbiruet
13 1 0.39% http://baseclimbing.ru/blonda-masturbiruet-v-dushe
14 1 0.39% http://baseclimbing.ru/chernaya-podruga-gotova-k-iznuritelnomu-seksu
15 1 0.39% http://baseclimbing.ru/indianka-tancuet-striptiz
16 1 0.39% http://baseclimbing.ru/molodoj-zherebec-traxaet-zrelyx-kobyl
17 1 0.39% http://baseclimbing.ru/traxnul-zreluyu-suchku-v-rot
18 1 0.39% http://blogdark.ru/blondinka-sara-soset-tvyordyj-chlen
19 1 0.39% http://blogdark.ru/cmatret-besplatna-onlajn-mama-ebet-syna
20 1 0.39% http://blogdark.ru/domashnee-porevo-ya-i-moya-zhena

Top 15 of 388 Total User Agents
# Hits User Agent
1 457 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 285 2.60% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
3 261 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 260 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 255 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 246 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 237 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
8 230 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 228 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 225 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 225 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
12 224 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 218 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
14 214 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 213 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10943 100.00% 8150 100.02% 185754 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21